ข่าวล่าสุด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถส่วนกลาง(หมายเลขทะเบียน 82-2060)ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถส่วนกลาง(หมายเลขทะเบียน 82-2060)ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 60 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขุดลอกห้วยอวดพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-03 สายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3,4 บ้านนาพลัด,บ้านเกาะยวน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   

วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:18:07 น.


  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:34:06 น.


  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

วันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:51:06 น.


  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ.2563   

วันที่ 06  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:25:09 น.


  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.)ครั้งที่ 12/2565   

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:51:58 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   

วันที่ 09  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 08:52:02 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 08  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 15:40:38 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถส่วนกลาง(หมายเลขทะเบียน 82-2060)ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 08  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:43:59 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 60 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 07  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09:36:04 น.


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมไหล่ทางคอนกรีต พร้อมเสริมผิวลาดยางแบบ Para Asphalt concrete ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าไร่ หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 09 Dec 2022


  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด สำหรับ โรงพยาบาลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 09 Dec 2022


  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองสะพาน ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 09 Dec 2022


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 09 Dec 2022


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๒๔-๐๑๐ ถนนหนองดินจี่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าด่าน ตำบลแม่พริก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๒๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 09 Dec 2022


  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 09 Dec 2022


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนอ่าวประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 09 Dec 2022


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้าง สปช. 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) โรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 09 Dec 2022


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th