ข่าวล่าสุด
แนวทางปฎิบัติตามระเบียบคณะะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/พ.ศ.2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลข 420-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางแคล้ว ภักดีสุวรรณ หมู่ที่ 4(ช่วงที่ 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-09 ตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


คู่มือหรือมาตรการให้บริการ


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานทางการเงิน


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


สถิติผู้มารับบริการจาก อบต.นาโพธิ์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี


หมวดอื่นๆ


หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนบริหารจัดการความเสี่่ยงประจำปีงบประมาณ 2564


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th