ข่าวล่าสุด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:39:40 น.
0
ตอบ
426
อ่าน

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดกิจรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาล และดำรงรักษาใว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการแสดงออกซึ่งความรักและความสามัคคีของชาวตำบลนาโพธิ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา โดยพิธีหล่อเทียนและสมโภชน์และสมโภชน์พรรษา วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมสมโภชต้นเทียนพรรษา วันที่ 17 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:39:40 น.
0
ตอบ
426
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th