ข่าวล่าสุด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:39:40 น.
0
ตอบ
311
อ่าน

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดกิจรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาล และดำรงรักษาใว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการแสดงออกซึ่งความรักและความสามัคคีของชาวตำบลนาโพธิ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา โดยพิธีหล่อเทียนและสมโภชน์และสมโภชน์พรรษา วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมสมโภชต้นเทียนพรรษา วันที่ 17 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:39:40 น.
0
ตอบ
311
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th