ข่าวล่าสุด
ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-06 สายบ้านเกาะยวน - หน้าเขา(สายบ้านนางเผียน รัตนบุรี) หมู่ที่ 3,4 บ้านเกาะยวน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๋กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ.ถ120-10 สายบ้านโคกเกาะ- ทางหลวง 41 หมู่ที่ 2,3,4 บ้านโคกเกาะ ตำบลนาโพธิ์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ครั้งที่ 3) (เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:33:13 น.
0
ตอบ
391
อ่าน

โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3) (เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3) (เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)) เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรสามารเข้าถึงชุมชนและประชาชน ในการรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน และให้การบริหารขององค์กรการบริหารส่วนตำบลตรงกับความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น จำนวน 164 คน ประกอบด้วยประชาคมระดับตำบลจำนวน 144 คน คณะกรรมการพัฒนา อบต. จำนวน 20 คน ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น.ณ วัดควนสุทธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ ซึ่งประชาชนจะได้แสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาความต้องการเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน การบริหารงานของท้องถิ่นตรงกับความต้องการของประชาชน ผู้ใด้รับความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ววันที่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:33:13 น.
0
ตอบ
391
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th