ข่าวล่าสุด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้และผูกผ้า

วันที่ 26  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 12:03:14 น.
0
ตอบ
1299
อ่าน

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับศุูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอทุ่งสง จัดโครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้และผูกผ้าเพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่าง ๆกลุ่มผุ้สูงอายุ กลุ่มชุมชน สถานศึกษา ร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์และผูกผ้าเพื่อใช้ในงานพระราชพิธี และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนำทักษะจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพพร้อมนำไปช่วยเหลืองานในชุมชนได้ต่อไป

          ดำเนินการวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ โดยนักพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.นาโพธิ์ รับผิดชอบโครงการ

         ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการใด้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

 วันที่ 26  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 12:03:14 น.
0
ตอบ
1299
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th