ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขุดลอกห้วยอวดพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-03 สายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3,4 บ้านนาพลัด,บ้านเกาะยวน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขุดลอกห้วยอวดพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-03 สายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3,4 บ้านนาพลัด,บ้านเกาะยวน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฎิทินจำนวน 2,000 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณท์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)หมายเลขครุภัณฑ์ 479-62-0017 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณท์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสใหญ่ - บ้านไสหงส์ (ช่วงที่ 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-74 หมู่ที่1 ตำบลนาโพธิ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   

วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09:18:07 น.


  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 11:34:06 น.


  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

วันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:51:06 น.


  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ.2563   

วันที่ 06  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 11:25:09 น.


  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.)ครั้งที่ 12/2565   

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13:51:58 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 16:09:01 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขุดลอกห้วยอวดพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14:40:11 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-03 สายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3,4 บ้านนาพลัด,บ้านเกาะยวน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   

วันที่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 14:38:39 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 13:58:55 น.


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง ตำบลแจ้ซ้อน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 07 Dec 2022


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ ๔๗ - ๐๐๔ หมู่ที่ ๒ บ้านศรีดอนมูล เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านหลวง ตำบลแจ้ซ้อน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๓ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๓๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 07 Dec 2022


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้า่งอาคารคลุมลานเอนกประสงค์ ( โดมเอนกประสงค์ ) ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 07 Dec 2022


  ประกวดราคาซื้อจัดซื้่อชุดปฏิบัติการกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 07 Dec 2022


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.103-15 สายซอย 46 พัฒนา (ช่วงที่ 2)ม.6 บ้านยวนยาง ต.บางกล่ำ กว้าง 4.00 ม.ยาว 410 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,640 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 07 Dec 2022


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อยู่ระหว่างการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น) สายบ่อนางชี-หัวสะพานโรงอิฐ ม.1 บ้านบางกล่ำบน ต.บางกล่ำ กว้าง 4.00 ม.ยาว 580 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,320 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 07 Dec 2022


  ประกวดราคาจ้างกิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย TSEMS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 07 Dec 2022


  ประกวดราคาจ้างกิจกรรม MICE Standards Day 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 07 Dec 2022


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th