ข่าวล่าสุด
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยวิธี่เฉพาะเจาะจง งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:06:40 น.
0
ตอบ
893
อ่าน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้เสียเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ผู้มีส่นได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรับอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของอปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาติตามระเบียบหรือข้อบัญญํติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดและผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่น ๆโดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ 2 ช่องทาง

1.ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พิมพ์ http://itas.nacc.go.th/go/eit/2d43p9

2.ผ่านโทรศัพท์มือถือ Line QR CODE (ตามรูป) เมื่อเข้าระบบแล้ว ให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและทำแบบสอบถาม จนครบทุกข้อแล้วส่งแบบสอบถามตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนาย 2562 ทางอบต.นาโพธฺ์ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาศนี้

 วันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:06:40 น.
0
ตอบ
893
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th