ข่าวล่าสุด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:06:40 น.
0
ตอบ
979
อ่าน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้เสียเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ผู้มีส่นได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรับอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของอปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาติตามระเบียบหรือข้อบัญญํติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดและผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่น ๆโดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ 2 ช่องทาง

1.ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พิมพ์ http://itas.nacc.go.th/go/eit/2d43p9

2.ผ่านโทรศัพท์มือถือ Line QR CODE (ตามรูป) เมื่อเข้าระบบแล้ว ให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและทำแบบสอบถาม จนครบทุกข้อแล้วส่งแบบสอบถามตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนาย 2562 ทางอบต.นาโพธฺ์ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาศนี้

 วันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:06:40 น.
0
ตอบ
979
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th