ข่าวล่าสุด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณวัดควนสุทธาราม หมู่ที่1 ตำบลนาโพธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 12:04:34 น.
0
ตอบ
553
อ่าน

จิตอาสาพัฒนาวัดควนสุทธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตามที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จึงใด้จัดทำ "โครงการจิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณวัดควนสุทธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประชาชนและราชการ ณ วัดควนสุทธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00น.-15.00น. โดยดำเนินกิจกรรม กวาดขยะ ล้างห้องน้ำ ตัดแต่งต้นไม้บริเวณวัดควนสุทธาราม ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะเป็นการทำให้วัดควนสุทธาราม มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เป็นต้นแบบในการรักษาความสะอาดของประชาชนต่อไป

 

 วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 12:04:34 น.
0
ตอบ
553
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th