ข่าวล่าสุด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:49:01 น.
0
ตอบ
588
อ่าน

การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25

          ด้วยสำนังานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยววกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เช่นสรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจาณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของอนุกรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

          เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้การประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.dia.go.th ลิงก์ภายใน หัวข้อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

          จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบต่อไป

 วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:49:01 น.
0
ตอบ
588
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th