ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:49:01 น.
0
ตอบ
846
อ่าน

การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25

          ด้วยสำนังานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยววกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เช่นสรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจาณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของอนุกรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

          เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้การประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.dia.go.th ลิงก์ภายใน หัวข้อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

          จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบต่อไป

 วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:49:01 น.
0
ตอบ
846
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th