ข่าวล่าสุด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waster) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09:54:31 น.
0
ตอบ
1576
อ่าน

/userfiles/files/โครงการชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ.pdfด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีะรรมราช ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน โรงเรียน อปท.และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยจัดให้มีโครงการชุมชนปลอดขยะและโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยสามารถส่งใบสมัครและเล่มรายงานผลการดำเนินงานได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อ.เมืองนครศรี จ.นครศรี หรือสามารถดาวน์โหลดแนวทางการจัดทำรายงานและใบสมัครใด้ที่ Facebook โครงการชุมชนปลอดขยะ และFacebook โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school หรือผ่านทางการสแกน QR Code และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 7531 8370 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยนี้วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09:54:31 น.
0
ตอบ
1576
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th