ข่าวล่าสุด
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561

วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:05:02 น.
0
ตอบ
1207
อ่าน

ด้วยจังหวันครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญองวันวิสาบูชาวันสำคัญสากลของโลก และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างสังคมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมออย่างยั่งยืน ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์ สำนังานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน แต่งกายด้วยชุดสีาว และลด ละ เลิกอบายมุข ประดับธงชาติและธงธรรมจักรหน้าอาคารสำนักงานทุกส่วนราชการแและวัดทุกวัด ในช่วงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:05:02 น.
0
ตอบ
1207
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th