ข่าวล่าสุด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561

วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:05:02 น.
0
ตอบ
1161
อ่าน

ด้วยจังหวันครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญองวันวิสาบูชาวันสำคัญสากลของโลก และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างสังคมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมออย่างยั่งยืน ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์ สำนังานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน แต่งกายด้วยชุดสีาว และลด ละ เลิกอบายมุข ประดับธงชาติและธงธรรมจักรหน้าอาคารสำนักงานทุกส่วนราชการแและวัดทุกวัด ในช่วงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:05:02 น.
0
ตอบ
1161
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th