ข่าวล่าสุด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/พ.ศ.2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพ.ศ.2563 ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561

วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:05:02 น.
0
ตอบ
1119
อ่าน

ด้วยจังหวันครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญองวันวิสาบูชาวันสำคัญสากลของโลก และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างสังคมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมออย่างยั่งยืน ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์ สำนังานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน แต่งกายด้วยชุดสีาว และลด ละ เลิกอบายมุข ประดับธงชาติและธงธรรมจักรหน้าอาคารสำนักงานทุกส่วนราชการแและวัดทุกวัด ในช่วงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:05:02 น.
0
ตอบ
1119
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th