ข่าวล่าสุด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 12:55:18 น.
0
ตอบ
1379
อ่าน

นายพินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอหมายให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัด "โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานตืประจำปี 2561" ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดควนสุทธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ประเพณีท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุเป็นการสร้างความรักความผูกพัน ความสุขให้ผู้สูงอายุตลอดถึงบุตร,หลานได้พบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการปลุกกระแสนิยมไทยให้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ดังนั้นทาง อบต.นาโพธิ์จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลนาโพธิ์และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 12:55:18 น.
0
ตอบ
1379
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th