ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำคลองโอ๊ะหมู่ที่ 2,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข กง 861 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 22  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:51:12 น.
0
ตอบ
1368
อ่าน

          งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข 

          วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เป้นการสร้างทางเลือกและสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบบ้านบนควน 

          ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการแะผู้ด้อยโอกกาสมีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพใด้ สร้างทางเลือกและโอกาสในการทำงานให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพิ่มมากขึ้นวันที่ 22  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:51:12 น.
0
ตอบ
1368
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th