ข่าวล่าสุด
รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (หน้าห้องหัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาโพธิ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนังาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ จิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคจากยุง
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 22  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:51:12 น.
0
ตอบ
1289
อ่าน

          งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข 

          วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เป้นการสร้างทางเลือกและสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบบ้านบนควน 

          ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการแะผู้ด้อยโอกกาสมีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพใด้ สร้างทางเลือกและโอกาสในการทำงานให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพิ่มมากขึ้นวันที่ 22  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:51:12 น.
0
ตอบ
1289
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th