ข่าวล่าสุด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญษหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) กิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนชุมชน(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่2)

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:55:56 น.
0
ตอบ
1354
อ่าน

          โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนชุมชน(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)

          เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถเข้าถึงชุมชนและประชาชน ในการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านและตำบลซึ่งจะนำไสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองคืกรกับชุมชน เพื่อให้การบริหารของอบต.ตรงกับความต้องการของประชาชน

          ดำเนินการวันที่ 24-27,31 กรกฏาคม-1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.

          สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1-5 ตำบลนาโพธิ์ 

          หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.นาโพธิ์

          ผลที่ได้รับ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาความต้องการเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์รกับชุมชน การบรหารงานของท้องถิ่นตรงตามความต้องการของประชาชน

     วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:55:56 น.
0
ตอบ
1354
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th