ข่าวล่าสุด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/พ.ศ.2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพ.ศ.2563 ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์

วันที่ 23  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:18:48 น.
0
ตอบ
1360
อ่าน
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต.นาโพธิ์ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์ ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา10.00น.ณ สำนักงานอบต.นาโพธิ์


วันที่ 23  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:18:48 น.
0
ตอบ
1360
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th