ข่าวล่าสุด
แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาหวัน-หนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด ขนาด 3/8 นิ้ว) พร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 24 ลบ.ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:42:12 น.
0
ตอบ
1606
อ่าน

อำเภอทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 มาตรา 13(5) กำหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน และอาศัยตามอำนาจตามความในข้อ 5 ข้อ 8 (2) ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งระเบียบสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2559 และมีมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ การเลือก การเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการ การเลือก การเลือกตั้ง เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา13(5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 พ.ศ.2559

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปวันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:42:12 น.
0
ตอบ
1606
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th