ข่าวล่าสุด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกเกาะ-ทางหลวง 41
ผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข่าว


ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:42:12 น.
0
ตอบ
1502
อ่าน

อำเภอทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 มาตรา 13(5) กำหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน และอาศัยตามอำนาจตามความในข้อ 5 ข้อ 8 (2) ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งระเบียบสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2559 และมีมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ การเลือก การเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการ การเลือก การเลือกตั้ง เรื่อง การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา13(5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 พ.ศ.2559

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปวันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:42:12 น.
0
ตอบ
1502
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th