ข่าวล่าสุด
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563 งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:37:26 น.
0
ตอบ
121
อ่าน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีสวนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในารกรอกข้อมูลระบบ ITAS (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้แจ้งให้ อปท.เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ผ่านระบบ ITAS โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ อปท.ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหมายถึง บุคคลนิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐออื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจของอปท.ในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษีผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่าง ๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/งานจ้าง บริษัทผู้ใด้รับการคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต้องดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบApplication 

อบต.นาโพธิ์จึงประกาศให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นมาจิิดต่อภารกิจของ อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัต ผู้ขอรับสวัสิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองาน ซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดและผู้มารับบริการ/ติดต่อเรื่องอื่นๆเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) โดยแสกน QR Code ผ่าน Application Line หรือลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:37:26 น.
0
ตอบ
121
อ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th